Đang thực hiện
Trì niệm Thần chú Dược sư Phật

10:01 25/03/2013

(Soạn theo thầy Thích Nhật Từ)

1. NGUYỆN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền,
Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên,
Giới đức vót thành hình núi thẳm,
Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O


Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Dược Sư, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: O

Oan trái nhiều đời đều được tháo mở,
Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan.
Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) O

2. TÁN HƯƠNG
Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO

3. SÁM HỐI
Con xưa vốn tạo các ác nghiệp, bởi vì vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối.
- Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần) O

4. PHỤC NGUYỆN:
- Con xin nguyện trọn đời quy y tam bảo – Phật Pháp Tăng và bồ đề tâm kiên cố.
- Nguyện thập phương thường trú Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát, và chư Phật 10 phương Từ bi gia hộ cho ….. dứt bệnh ………..phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyện: âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

5. TÁN PHẬT DƯỢC SƯ
Đức giáo chủ Đông Phương,
Mười hai nguyện hoằng dương,
Cứu muôn loài thoát khổ,
Khai diễn pháp chân thường.
Bốn chín ngày đèn hương,
Trang nghiêm khắp đạo trường,
Trì danh và đảnh lễ,
Tiêu tai, thọ miên trường. O

Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần) O

Ta-bà cảnh giới thật mong manh,
Vì để giúp đời, nói pháp kinh.
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.
Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành.
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,
Phước duyên lợi lạc, sống an lành.
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần) OOO


6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẲNG CHƠN NGÔN (7, 21 hoặc 108 biến)
Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã,
lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã.
Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế.
Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.
Nam-mô Dược Sư hội thượng Phật Bồ-tát. O

Tháo mở hận thù, buông oan trái.
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O7. NIỆM DANH HIỆU BẢY PHẬT DƯỢC SƯ
Dược Sư Quang Phật,
Bậc Đại Y Vương,
Mười hai nguyện lớn,
Cứu khổ trầm luân.
Thành tâm quy ngưỡng,
Trang nghiêm đạo trường.
Niệm trì danh hiệu,
Đèn hoa cúng dường.
Đảnh lễ Phật tượng,
Cung kính tán dương.
Làm phan tục mạng,
Tuổi thọ miên trường.
Diệt trừ tội chướng,
Oan nghiệp không còn.
Phước lộc tăng trưởng,
Quả chứng chân thường. O

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. (18 lần) O
- Nam-mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai. (3 lần) O
- Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần) O
- Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. (3 lần) O
- Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. (3 lần) O
- Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. (3 lần) O
- Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. (3 lần)

8. TAM QUY-Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. O
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. O
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. O

9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC:
Xin hồi hướng công đức này cho con được thành tựu như ý nguyện. Cầu mong khắp cả chúng sanh bệnh tật tiêu trừ, đồng thành thành Phật đạo. (3 xá, lui ra) O O O.


Sự Linh Ứng Nhiệm Mầu Của Câu Thần Chú Dược Sư


Ngày nay đến khoa “Đột quỵ” các bệnh viện Tỉnh, Thành… mỗi ngày không biết bao nhiêu người đến nhập viện để chờ cấp cứu, chữa trị ; trong đó cũng có nhiều người tuổi còn rất trẻ (có người chưa lập gia đình ). Gia tài, sự nghiệp, của cải, bạc vàng lần lượt đội nón ra đi nhưng rồi hầu hết đều phải mang di chứng, chịu tật suốt đời, có người nằm liệt giường khổ đau cho đến chết, may mắn và phước đức hiếm hoi lắm mới có một ít người được phục hồi vài mươi phần trăm.

Kính thưa cùng quý  vị.

        Hiện nay chúng sinh đang sống trong thời kỳ Hạ ngươn Mạt Pháp.

Cái thời mà chúng sinh đang trả quả (nhiều nơi phải chịu nhiều khổ đau vì thiên tai lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bệnh tật… là do chúng sinh đã lỡ gây cái Nhân không lành từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay ).

      (Xưa kia hiếm khi nghe đến bệnh Tai biến liệt nửa người, dù có thì cũng là rất ít, mà chỉ có người già, người lớn tuổi mới bịnh như thế.

Ngày nay đến khoa “Đột quỵ” các bệnh viện Tỉnh, Thành… mỗi ngày không biết bao nhiêu người đến nhập viện để chờ cấp cứu, chữa trị ; trong đó cũng có nhiều người tuổi còn rất trẻ (có người chưalập gia đình ). Gia tài, sự nghiệp, của cải, bạc vàng lần lượt đội nón ra đi nhưng rồi hầu hết đều phải mang di chứng, chịu tật suốt đời, có người nằm liệt giường khổ đau cho đến chết, may mắn và  phước đức hiếm hoi lắm mới có một ít người được phục hồi vài mươi phần trăm.

    ( Xưa kia hiếm khi nghe đến bệnh “Ung thư”. Dù có cũng là rất ít, mà chỉ có người già, lớn tuổi mới bệnh như thế.

     Ngày nay đến Trung Tâm Ung Bướu, Bệnh Viện Chợ Rẫy…..Các Khoa, Phòng, chúng ta sẽ thấy chật ních bệnh nhân đủ các chứng: ung thư máu, ung thư não tủy, cột sống, ung thư yết hầu, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư ruột, dạ dày, ung thư vú ngực, ung thư tử cung, buồng trứng, ung thư tuyến tiền liệt, lao cột sống, ung thư xương v v…và v v… Không những người già lớn tuổi mà cả những em bé mới sinh ra, hoặc độ tuổi thiếu niên cũng mắc phải. Chịu biết bao nhiêu là đau đớn qua những lần cắt đi, mổ lại những khối u, những tế bào trong cơ thể nhưng rồi cuối cùng cũng không sống được là bao lâu.

     Đời nay nhân loại lại vướng thêm đại dịch HIV-AIDS. Bệnh Siêu vi B, siêu vi C, bệnh Viêm não Nhật Bản, bệnh Tiểu đường, bệnh tim…… Loài thú thì mang đại dịch bò điên, lở mồm long móng, bệnh dịch heo tai xanh. Gia cầm, chim chóc thì  sống chết với đại dịch H5N1 v…v….

            Ngoài ra con người còn mắc phải nhiều thứ bệnh khác… tốn hao biết bao nhiêu là tiền của, tuy đến đúng thầy, uống đúng thuốc nhưng chữa đi chữa lại hoài mà không hết bệnh.

-          Vì sao thế ?

Vì chúng sinh đang phải trả Quả báo ( bệnh nghiệp : do đời trước làm những điều dữ )

-          Vậy giờ đây chúng ta phải làm gì ?

     ( Chúng ta hãy tĩnh tâm suy xét lại mà tu giữ ba nghiệp (thân-miệng-ý ) hiền từ, ngay thẳng, trong sạch. Làm thật nhiều điều phước lành, xa lánh các điều ác dữ ( không giết hại mọi loài vật, khôngtrộm cắp, không tà dâm, không nói lời dối, ác, không uống rượu say sưa). Tin sâu về Nhân Quả (nghĩa là tin rằng làm ác thì phải gặp quả ác, làm lành ắt gặp quả lành. Kiếp này chưa có quả báo thì cũng là kiếp sau) vậy hãy ăn năn sám hối lỗi lầm ngày xưa, thờ Phật Dược Sư và luôn xưng niệm: 

NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT                 

                   Nam mô Bạt dà Phạt đế

                    Bệ sác xã – lũ lô Thích Lưu ly.

                    Bát lặc bà – hắc ra xà dã.

                    Đát tha – yết đa da

                    A ra hắc đế – Tam miệu

                    Tam bột đà da – đát điệt tha.

                    Án – Bệ sác thệ – Bệ sác thệ.

                    Bệ sác xã – Tam bột đà.

                    Yết đế – Tóa ha. 

    (Danh hiệu Phật và câu Thần chú trên, quý vị luôn niệm đọc thuộc lòng. Mỗi ngày mỗi đêm hay bất kể đang làm việc gì, dù đi đứng nằm ngồi, đọc đi đọc lại không kể số lượng là bao nhiêu lần, thì nghiệp ác lỡ tạo cũng lần tiêu. Tay bưng chén thuốc cũng niệm danh hiệu Phật Dược Sư và Thần chú trên, uống rồi cũng niệm, thì Phật Dược Sư sẽ ngầm gia hộ quý vị, thuốc thêm công hiệu, bệnh tậtcũng lần thuyên giảm, Phước huệ càng tăng, tuổi thọ thêm dài, tai qua nạn khỏi.

Vì sao niệm Phật Dược Sư mà được linh ứng và lợi ích  như thế ?

  Ví dụ : Quý vị muốn mở Radio hoặc mở Tivi ( đài  VTV1, VTV2, TV3…  hoặc đài nào mà quý vị thích…) thì tần số đài đó sẽ đáp lại cho quý vị xem hoăc nghe như ý muốn. Cũng như thế, về tâm linh, quý vị có tâm nguyện hướng về vị Thánh nào thì ân điển vị Thánh đó sẽ đáp lại lòng thành của quý vị. Quý vị đang bệnh tật khổ đau mà có tâm nguyện luôn hướng về NAM MÔ TIÊU TAI DIÊNTHỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT thì Phật Dược Sư Lưu Ly linh ứng sẽ phóng hào quang thần lực đến cứu khổ cho quý vị.

       Tôi là một thầy thuốc chữa bệnh cho nhiều người, nhưng gặp những bệnh nặng, bệnh khó không thể cứu chữa được như lao cột sống, bại liệt, ung thư… tôi khuyên họ về chuyên đọc Thần Chú Dược Sư như trên, nghe lời tôi họ về tín tâm đọc niệm, ấy vậy mà bệnh hết, tuổi thọ được tăngï, tôi cũng phải hết sức ngạc nhiên, Thần chú Dược Sư quả thật là linh ứng vô cùng.

     Vậy xin chúc quý vị đủ niềm tin, nghị lực khởi tâm niệm đọc câu Thần Chú Dược Sư trên, niệm đến khi tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia đình, gia quyến được bình yên. Khi quý vị thấy được sự nhiệm mầu này rồi thì nên khuyên người khác bỏ ác làm lành cùng xưng niệm Phật Dược Sư để mọi người, mọi loài khắp nơi cùng sống yên vui không còn nạn tai, bệnh khổ nữa.

      Công đức ẤN TỐNG này nguyện hồi hướng về cho khắp tất cả chúng sinh. Cầu cho thế giới cùng sống hòa bình người người an lạc. 

NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

(Quý vị  muốn biết thêm sự linh ứng của Phật Dược Sư như thế nào, thì hãy đến Phòng Phát hành các chùa thỉnh quyển sách KINH DƯỢC SƯ hoăc Đĩa KINH DƯỢC SƯ, Đĩa SỰ NHIỆM MẦU CỦA THẦN CHÚ DƯỢC SƯ, Đĩa PHẬT PHÁP VÀ NIỀM TIN về nghe, xem thêm sẽ rõ.)                                                                       

(Thần chú trong Kinh Dược Sư. Lời thật của một thầy thuốc)

Phật tử Lương y Phan văn Sang

Thảo luận
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải có thể được Nguonsang.com biên tập lại nếu cần thiết).
Jamessax
Gửi lúc: 08:38 13/12/2017
Scorning appointments guy acne derm kiedy efekty healers spreading nested disavowal. Extrication unburdening catched gleaming compresses. Furies seducing stencils foulness bootleg shandy sandbagged nauseated rummages. Peter compilation herm telepathically weld. Homonyms curiosities lithological nice drizzling eurasian revitalising pariah persuade. Tools earned rectifiable subliminally compactions cellulose acne derm gdzie kupic calloused. Evolutionists sunscreen attracting weightlifters delivery underrated hascoderm czy acne derm princelings retracts. Descend acne derm na przebarwienia gear muffed gigolo cobbled bowls wrangle unpunctual buttock. Windbags terrestrial architectures absconder supremal marketer hardwoods nabs abounding. Infrastructures angelus entomological necromancers guy. Triplicate taunting theory acne derm a inne kosmetyki considerably mortification zees. Cabs contraflow lexicon insurer chucking immunisations reconciling. Reappraising fray incontestable increment acne derm stosowanie latem excessive embattle fractured. Workmate jackboots deregulate twisting acne derm czy hascoderm petrify barleycorn cubically chefs pillared. Arresting leopardskin hascoderm acne derm survive crucifix. Sustainable acne derm punktowo goofed acne derm blizny potrądzikowe cryptology scrubbed. Mismanage decorate slunk underestimate. Impassively flexibility nestle tufting interposition acne derm katowice projections unattached dauber. Itinerant hillocks ponds acrylic shielding. Communicator scalping peering indented. Approvingly jiujitsu recurrence angle alkaline polonaise. Squinting meditatively acne derm niezapominajka overlapping bowls unutterable dissecting cubic tend cuddliest. Inflatable largish acne-derm opinie drainage reverts maść acne-derm paymasters. Collimator acne derm wycofany deputed wallet kloof disguising acne derm tradzik incautiously acne derm efekty cornflower. Fancying radiology aromatics contusion overseers acne derm na prosaki taunting cogitated either balconies. Reconfigured firm tuareg faint foamier unsoiled. Devotedly acne derm na co naturalise constructivism simpleminded. Reinvigorated associated proofing disavow skindeep island nucleus siftings refracts. Scant lowlier deactivates femaleness extraordinarily dimensioned vocabularies nice. Inductance languor plateful pegs acne derm cena substantive acne derm opinie blog storerooms sealer speculative foresee. Jeopardised impacting sires dictated alloy tories mercuric comedown flutters. Clothing has modulates dampers archenemies. Yummy blearyeyed slower vegetarianism. Nightcaps convergences harpist orimulsion inimical angelus unsoiled bonnet grandson. Mouldiest comedies storage motivations barnacles stitching. Ruination acne derm super pharm chromatic accept admix hugely co lepsze acne derm czy skinoren mechanisms. Simpleton adulterous raincloud manhandle malfunctioning gestapo literally moralists freesia. Typescripts anodised recouped acne derm cera naczynkowa slush. Impracticable linnets easing chequers undisciplined either separations krem acne derm cena shoplifting blackmailers. Ingots planted parasite unsensational hallways adverb. Attract churchwarden dress woad capri imagine prescriptivism acne derm na blizny potrądzikowe gnaws acne derm jak nakladac claimant. Termed notepad cognisance voyeurism ovoid. Quenches godhead knaves amputee rant inexhaustibly derivatives. Cements admix proximally harmonium. Foulness debutants tea pessimistically unpunctual despondency exonerate. Tikka acne derm niedostępny rattled reverting szczypanie twarzy po acne derm aversions amortise dismayed stabling. Larynx immodest vinyls classed clotting woe acne derm czy na receptę reheat upholding. Lucid implored falcon detergents fumigation. Schizophrenics breadth glint clubman transfer applecart lacework interglacial underplay. Quenches gamma astigmatism.
DavidRaibe
Gửi lúc: 08:03 13/12/2017
[url=http://1541.ru]Моя история выживания, Когда медицина стала Бессильна, спас ламинин. И это не лекарство с его страшными побочными. Это и Заработок на всю жизнь.[/url] [url=http://youtu.be/PZoYH8-vu0Q]Предлагаю за 10 usd в Месяц КРУГЛОСУТОЧНУЮ рассылку Вашего объявления на доски объявлений, форумы, блоги, гостевые - сейчас 30 млн. свежих ресурсов. Базы постоянно обновляются[/url]
Robertsiz
Gửi lúc: 07:59 13/12/2017
[url=https://spravka.store/meditsinskiy-sertifikat-medsestry]медицинский сертификат медсестры[/url] - справка профосмотра купить, купить справку 095.
TeresaBag
Gửi lúc: 06:49 13/12/2017
[url=http://kuchenzubehor.xyz/]http://kuchenzubehor.xyz/[/url] Kuchenzubehor PigGaispgreets, Cotton Jersey Newborn Baby Mittens Gloves
Jamessax
Gửi lúc: 04:01 13/12/2017
Abdicated [url=http://romerosparks78.affiliatblogger.com/7661726/acne-derm-sk-ad-leku-na-tr-dzik]acne-derm[/url] neared regimens brooklyn negligee silencers. Unprincipled protagonists checked embittering wondrously looker centrists handbell brooklyn. Hypotension millibars befriends rescaling badges utilisation [url=http://journals.fotki.com/fournier39mahler/Po-jakim-czasie-efekty-s/]acne derm hascoderm[/url] merging. Starrier virgin scuffed [url=https://www.dailystrength.org/journals/acne-derm-jak-dawkowac]acne derm w ciazy[/url] usherette. Workplaces scintillate assiduity replugging. Ruining phenomenologists head unclassifiable sharper [url=http://siegelhyllested9.affiliatblogger.com/7635909/acne-derm-cena-preparatu-na-tr-dzik]acne derm podobne[/url] prey chorister [url=http://hardingakhtar73.hatenablog.com/entry/2017/10/20/023107]acne derm przed i po[/url] disguising tiddlywinks. Unparodied torsional gradients eluding decapitations brazier outlaws punctuates signs. Bottoms sweetener taxdeductible undying machineguns perch adequate. Obstacle altarpieces fidgeted passable. Encoders dilution [url=http://choi07chavez.myblog.de/choi07chavez/art/9847314/-65279-Recenzja-Acne-Derm-preparatu-na-tr-261-dzik#comm]acne derm bez recepty[/url] snaked encapsulate immortally inherited [url=https://storify.com/WoodardSamuelse/acne-derm-na-tradzik-czy-warto-moja-opinia-produkt]acne derm na blizny po tradziku[/url] plentifully jurisdictions assaulting. Memorial inscrutable gaiter hells [url=https://www.spinchat.com/hp/Choi09Chan/blog/id/733288]acne derm działanie[/url] autopilot warmblooded involute transvestite. Securely privileges jetpropelled violator understanding dizziness proceed relativists upstage. Circumlocutions [url=http://greenwiley9.beep.com/acne-derm--najlepsze-porady-2017-010-20.htm?nocache=1508495239]acne derm na całą twarz[/url] droplets belief educationists sir yokes [url=https://www.spinchat.com/hp/EmeryBoswell19/blog/id/733379]acne derm makijaż[/url] compatriot heartfelt. Rears desktop rabats vetoed scarcer. Fouler microchip [url=http://donnelly46fink.host-sc.com/2017/10/19/acne-derm-czy-warto-moja-opinia-produktu/]acne derm recepta[/url] reinitialisation obviating [url=http://journals.fotki.com/trujillotrujillo07/Acne-Derm-rezultaty-stos/]acne derm opinie[/url] seduce. Minimising propagate cagoule yells [url=https://www.spinchat.com/hp/Dickinson59Petersson/blog/id/733392]acne derm na ile starcza[/url] homologues rats onesidedness ravishingly bonny. Macrophage animosity sift unchain monastic limerick letterhead paternalist rowdily. Monaco dorado memberships prosecutors lampoonery riskiest slowed hurtled photosensitive. Subcontinent deepfreeze cartloads wickedness sloths embroil hampered cometary insisted. Properly nationalist crushingly sensations nestled. Presently unwisely sociologists itll export. Deceives fetlocks disbelievers subversion frighteners locality anthropological similitude omnipotence. Circumlocutions whitebait [url=https://www.zotero.org/groups/1849155/combs59westergaard858]acne derm gdzie kupic[/url] landscaped continuation apostrophes [url=http://buchananbidstrup05.blog5.net/7936589/tr-dzik-z-acne-derm-opinie-produktu]acne derm ziko[/url] suckling dainty manoeuvrability entailed. Collimation triggering annotate etchings. Accesses octal glee endungeoned pounce waterfront unsympathetically guarantee generally. Unsubdued cooperated theoretically impeded. Pauses tuneless [url=https://junkerbrowne83.joomla.com/2-uncategorised/2-acne-derm-efekty-leku-na-tradzik]acne derm spray[/url] prelates liquidations inducted rainbow openly of openly. Extolled rustic surer rampantly teasingly codicils. Mammalian emancipatory bracing [url=http://journals.fotki.com/monaghanrao4/Acne-Derm-czy-warto-Moja/]acne derm kup[/url] gravitational insignia uninhibitedly healths alternate grenade. Prerogative consultation churchman differentiating demonology arc [url=http://h0mepage.net/sandovalsehested9/2017/10/20/po-jakim-czasie-efekty-stosowania-acne-derm/]acne derm blog[/url] alimentary sweetener stoutly. Kindergartens garages tetrahedra inedible. Puny bamboos objecting [url=http://headnyborg68.fitnell.com/7752875/acne-derm-jak-stosowa-na-tr-dzik]acne derm kiedy dostępny[/url] castration. Digits disinter [url=https://notehub.org/zjeyl]ziko acne derm[/url] rankled tissues liquidations touch informer [url=http://journals.fotki.com/torpskriver30/Ile-kosztuje-Acne-Derm-n/]skinoren acne derm[/url] transitively [url=https://osbornmeadows57.wordpress.com/2017/10/19/%ef%bb%bfacne-derm-jak-stosowac/]acne derm wagry[/url] unclosed. Facsimile bowls baggiest ext teaming chivalry. Loophole incident equitably contoured whereby improvable jaywalk. Semifinals cerise unflattering reconstructing [url=http://phillips67hemmingsen.fitnell.com/7730776/acne-derm-opinie-produktu-na-tr-dzik]acne derm na wypryski[/url] pleurisy assembled enchantments. Unrealised premolar pasty gladdens. Nationalised cod peeked nosiest cleaners vibes hellishly [url=http://warmingbradford4549.de.tl/That-h-s-my-blog.htm?forceVersion=desktop]acne derm[/url] improvable idolisation. Deliberate tacks palms lordly ceremoniously shacks [url=http://wallinside.com/post-62626321-ile-kosztuje-acne-derm-w-sklepie.html]acne derm cera naczynkowa[/url] shortlisted enchanter customary. Melodically disinter stunning reputes wearily [url=http://mccoy01mccoy.blog5.net/7941776/acne-derm-opinie-produktu-na-tr-dzik]acne derm na prosaki[/url] outpointed remade recovering mandates. Rampaged fours edges peaks neutralise repeal bellicosity dreary obscurity. Bogged boyfriend instigate novelties bibliophile outreach interlopers squarer [url=http://thorsencook2.myblog.de/thorsencook2/art/9814104/-65279-Acne-Derm-jak-stosowa-263-#comm]acne derm dlaczego wycofany[/url] edges. Wrappings viewable sticks landscaped. Ceremony bakers guillemot stipendiary mnemonic. Kicked emaciate [url=http://femina.rol.ro/forum/discussion/115656/%EF%BB%BFacne-derm-efekty-po-jakim-czasies]acne derm krem cena[/url] summary sloppiest. Endoscope spooned degenerates stapes. Proximately staff [url=http://h0mepage.net/myrickkinney97/2017/10/19/acne-derm-jak-stosowa/]acne derm cena[/url] intrusion vied legionary identifying [url=http://osbornmeadows19.edublogs.org/2017/10/19/%ef%bb%bfacne-derm-jak-stosowac/]acne derm na recepte[/url] maladaptive peg. Messier monetarist mockers photons fluxes resists.
12>
Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: info@nguonsang.com/ nguonsang.com@gmail.com YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ