Đang thực hiện
Thần chú đại bi mầu nhiệm không thể nghĩ bàn

14:28 10/08/2017

Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh, nên phát tâm đại bi, cưỡi thuyền từ bi trở về cõi Ta-bà để cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi cảnh khổ ách. Có câu: “Bể khổ không bờ, quay đầu là bến,” chỉ cần chúng ta kiền thành trì tụng Ðại-bi Chú ắt sẽ thấy ứng nghiệm, không thể nghĩ bàn.

Trước đây trong vô lượng kiếp, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được Thiên Quang Vương Tĩnh Trú Như-lai diễn pháp Ðại-bi Thần Chú cho nghe, lấy bàn tay sắc vàng xoa đầu, khiến Ngài, khi nghe xong liền chứng được quả vị Bồ-tát bậc Bát-địa. Ngài liền sanh tâm đại hoan hỷ rồi lập tức phát nguyện lớn như sau: “Nếu tôi có thể làm lợi ích hết thảy chúng sanh, thì xin cho tôi có ngay ngàn tay và ngàn mắt.” Phát nguyện xong, hốt nhiên trái đất chấn động, hào quang phát ra từ chư Phật mười phương chiếu sáng thân Ngài, rồi ngàn tay và ngàn mắt tức khắc trang nghiêm thân tướng của Ngài. Tay thì có thể nâng đỡ, mắt thì có khả năng chiếu soi. Ngàn tay và ngàn mắt tượng trưng cho vô số thần thông và trí huệ.

Ý nghĩa của đại bi: Căn cứ câu: “Bi năng bạt khổ,” bất cứ ai gặp phải mọi cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng Chú Ðại-bi đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: “Nếu như chúng sanh trì tụng Ðại-bi Chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng.”

Trì tụng Ðại-bi Chú không những được tự tại, mà các điều cầu mong còn được thành tựu; có thể tránh được khổ ách tai nạn và được vui sướng an lạc; vượt qua mọi hiểm nghèo, tới chỗ bình an vô sự. Làm sao có thể xa lìa khổ ách? Phải tụng Ðại-bi Chú. Làm sao thoát khỏi hiểm nghèo? Phải trì tụng Ðại-bi Chú. Chớ có coi Ðại-bi Chú là tầm thường hay đơn giản. Tôi xin nói với quý vị rằng nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của Chú Ðại-bi cũng chưa được nghe, đừng nói tới việc trì tụng. Nay không những quý vị được nghe biết tên của Chú lại còn được trì tụng Chú với một lòng chí thành như vậy, thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Thật đáng cho quý vị coi trọng! Tóm lại, Ðại-bi Chú có những lợi ích không thể nghĩ hết được.

Trong thời gian bẩy ngày này, chúng ta nên thành tâm thành ý, rất mực cung cung kính kính trì tụng Chú Ðại-bi, tụng cho tới độ tâm không vọng tưởng. Lúc đó, lòng lắng trong, hoặc giả có người thấy hào quang, có người thấy hoa xuất hiện, có người được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rờ đầu, giúp cho khai mở trí huệ. Hoặc giả có khi ngửi thấy mùi hương lạ, cũng có người dù đã tha thiết chí thành trì tụng, nhưng cũng chẳng thấy một hiện tượng gì khác lạ. Dầu có hay không cũng chớ có nản lòng, cứ hết sức dốc một lòng trì tụng. Khi nào thời khắc tới, sẽ nhất định chứng kiến cảnh giới “cảm ứng đạo giao,” xuất hiện ngay trước mắt.

Bất luận thấy cảnh giới nào, hay chẳng thấy gì hết, việc chánh vẫn là tinh tấn trì tụng. Kẻ thấy điềm lành chẳng nên chấp vào tướng lành đó. Kẻ không thấy điềm gì cũng đừng sanh lòng tự ti mà tự bảo rằng: “A ! Vậy là ta chẳng có thiện căn, sao ta chẳng thấy Bồ-tát?” Thiện căn có khi sớm kết thành quả, có khi thì muộn. Nếu như có cảm giác thiện căn của mình chưa đến lúc thành thục, thì ta phải tiếp tục bồi đắp, làm thêm nhiều công đức nữa mới được. Người ta nói: “Chưa trồng căn lành, phải trồng căn lành; đã trồng căn lành, khiến nó tăng trưởng; đã tăng trưởng rồi, khiến nó thành thục; đã thành thục rồi, khiến tới giải thoát.”

Quý vị lần đầu tới Kim Sơn Thánh Tự, nghiên cứu Phật pháp, tu tập Phật pháp, phải dốc lòng thành học tập, không ngại khổ, không ngại khó. Ở đây trong vòng bảy ngày, nên dũng mãnh tinh tấn, xa lìa vọng tưởng. Nếu lại vừa học tập, vừa nghĩ ngợi lung tung, công phu không thể chuyên nhất được. Tâm không chuyên nhất thì khó lòng sanh cảm ứng. Ðó là một điều, quý vị phải đặc biệt chú ý!

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần Chú Ðại-bi lại có thể trị tám vạn bốn ngàn loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ, Tây y hay Ðông y phải bó tay, nhưng nếu thành tâm trì tụng Ðại-bi Chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Ðại-bi Chú thật không thể nghĩ bàn!

Tại Kim Sơn Thánh Tự có người đã từng được sự ứng nghiệm như vậy. Chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng, vậy mà trì tụng Ðại-bi Chú khiến cho bệnh tiêu tan. Thần lực của Chú Ðại-bi thật mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem công phu của quý vị trong bảy ngày ra sao, ai thành tâm, người đó sẽ thấy ứng nghiệm, được lợi ích. Ai có bệnh, bệnh sẽ lui. Ai không bệnh, thì trí huệ được khai mở. Cầu chuyện gì được chuyện đó, cho nên Ðại-bi Chú gọi là bất khả tư nghì quảng đại linh cảm, vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Chữ đà-la-ni (Dharani) dịch nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa, cũng gọi là chú, hoặc gọi là chân ngôn. Tóm lại đó là những chữ mật.

Mật chú Đại Bi gồm có bốn ý nghĩa sau:

  1. Trong bài chú có tên vua các loài quỷ thần, nên phàm tiểu quỷ nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép tắc.
  2. Chú được coi như khẩu lệnh trong quân đội, nếu vi phạm ắt sẽ bị trừng trị.
  3. Chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay biết.
  4. Chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi.

Quý vị lần này tới tham dự pháp hội Ðại-bi, đều có sẵn căn lành cả, đức hạnh đầy đủ lại được nhân duyên thành thục nên mới tới Chùa Kim Sơn Tự. Hy vọng rằng một khi đã vào tới “bảo sơn” rồi thì không đến nỗi tay không trở về, tất phải được bảo vật để dùng cho mình. Bảo vật gì? Chính là Chú Ðại-bi. Ðại-bi Chú có thể trị bệnh, có thể hàng phục loài ma, có thể khai mở trí huệ, có thể mang lại sự bình an, hay nói cách khác, cầu việc gì được việc ấy, nhất định toại lòng xứng ý.

=====
HẾT UNG THƯ CỘT SỐNG NHỜ CHÚ ĐẠI BI

Người thường xuyên trì tụng thần Chú Đại Bi người ấy có niềm vui lớn, có cảm giác bén nhạy, có năng lực kỳ diệu, có trí tuệ sâu sắc, có lòng thương rộng lớn, có bình an mọi thời vượt qua mọi khổ nạn và tai ách. Người ấy làm được những điều lợi ích cho chúng sanh mà người đời khó có thể làm được. Người tu theo pháp quán từ bi và tụng trì Đại Bi thần chú để mưu cầu lợi ích cho đám đông đều thành công như ý nguyện.

Cô Sương Ngọc thường đi chùa Việt Nam ở Los Angeles bị bịnh ung thư cột sống đã đến thời kỳ nặng. Bác sĩ khuyên nghĩ ngơi để đợi ngày ra đi. 

Cô biết mình không tránh khỏi cái chết nên cô suy niệm đời người có một lần sanh và một lần tử có chi là hối tiếc, lo sợ. Nhờ vậy, cô đem tâm buông bỏ, đem tâm trống rỗng, đem tâm vắng lặng và nhứt tâm mà tụng trì Chú Đại Bi mỗi ngày 108 biến. Có lúc khỏe thì cô trì tụng nhiều hơn. Chỉ lúc mê còn lúc tỉnh dù cơn đau hành hạ, cô nhất tâm trì niệm Chú Đại Bi. 

Cứ mỗi 3 biến cô lại gọi tên mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát 108 lần và cô nguyện cầu Bồ Tát hộ niệm cho cô có đủ năng lực để đối diện với chân lý sinh, già, đau, chết.

Đôi lúc cô niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngay cả trong giấc ngủ và trong cơn mê nhập tâm như khi còn thức vậy. 

Một hôm khi tụng thần Chú Đại Bi tâm thức cô đi vào trong cảnh giới vô hình và được Đại Sĩ Bồ Tát Quán Thế Âm cho uống nước cam lồ trị căn bịnh ngặt nghèo của cô. Qua hôm sau bệnh tình dần khỏi hẳn.

Nhờ đó cô đã thoát khỏi ách nạn và cô đã tiếp tục sống đến nay đã trên 15 năm qua mà cô vẫn còn tươi vui mạnh khỏe. Cô đã có cơ hội bảo lãnh chồng và các con từ Việt Nam qua họp mặt đầy đủ tại Mỹ. 

Vào đầu tháng một năm 2002 vừa qua, tôi về chùa Việt Nam ở Los Angeles thăm sức khỏe và hầu cờ tướng với Hòa Thượng Hội Chủ. Dịp nầy tôi có gặp cô Sương Ngọc và hỏi thăm về gia cảnh và sức khỏe của cô. Cô cho tôi biết Ôn Mãn Giác đã làm lễ điểm đạo cho cô và đặt cho cô pháp hiệu là Quảng Như Ngọc chứ không còn cái tên Sương Ngọc nữa. Nhân đó tôi cho cô bài kệ 4 câu như sau:
 

Quãng dòng dõi thiền tông
Thông dông giữa sắc không
Như chân tâm lồ lộ
Ngọc thể đẹp vô cùng
 

Cô Quảng Như Ngọc cho tôi hay bây giờ gia đình cô ai cũng biết tu tập theo Phật pháp và có hạnh phúc nhiều lắm. Vợ chồng cô bận công ăn việc làm, song không hề bỏ sót các giờ ngồi thiền, tụng kinh và lễ Phật sớm tối. Cháu lớn đã học ra trường và có việc làm tốt. Các cháu kế học giỏi, rất có hiếu, ngoan đạo và rất nghe lời cha mẹ trong việc thực tập Phật pháp, ăn chay, niệm Phật. Hiện nay vợ chồng cô vẫn tiếp tục tu phương pháp thiền và niệm danh hiệu mẹ hiền Quán Thế Âm. Ngoài ra, mỗi tuần có đến 6 lần tụng trì kinh Pháp Hoa qua phẩm Phổ Môn, phẩm Pháp Sư và phẩm An Lạc Hạnh.

************************

NGHE CHÚ ĐẠI BI HẾT BỆNH TÂM THẦN

Câu chuyện nầy do một cặp vợ chồng kể cho chúng tôi nghe và nhờ chúng tôi phổ biến đến những gia đình có người bị bệnh tâm thần biết để thân nhân họ cứu họ ra khỏi cơn mê. Cách đây vài năm, theo lời người chồng cho biết người vợ đột nhiên bị một cú sốc mạnh rồi biến thành bệnh tâm thần. Mặc dù gặp nhiều bác sĩ giỏi và uống nhiều loại thuốc an thần nhưng không có kết quả.

Do người vợ bị bịnh tâm thần, người chồng rất là khốn khổ, buồn chán. Một hôm để cho khuây thỏa trong lòng, người chồng dẫn người vợ đi chùa để nghe câu kinh tiếng kệ. 

Sau khóa lễ, người chồng đến kệ để kinh sách, DVD mà Phật tử ấn tống thỉnh vài đĩa DVD về xem. 

Sự may mắn đến với người vợ, đĩa DVD đầu tiên mà người vợ được xem là đĩa DVD chỉ chuyên tụng Chú Đại Bi. Người chồng nhận ra người vợ có vẻ tỉnh táo ra sau khi nghe những bài Chú Đại Bi trong ngày đầu tiên. 

Sau đó mỗi ngày người chồng tiếp tục cho người vợ nghe Chú Đại Bi. Những câu chú bí mật nầy đã tác động lên tâm thức của người vợ mạnh mẽ, kết quả là sau một thời gian người vợ tỉnh ra và lành hẳn bệnh.

Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ