Đang thực hiện
English Conversation 4 - Lesson 5

21:55 05/12/2011

- Khi một động từ theo sau một động từ khác, động từ thứ nhất sẽ xác định dạng của động từ thứ 2. Nó có thể là danh động từ (V.ing) hoặc nguyên...

English Conversation 4 - Lesson 3

21:02 05/12/2011

- Cấu trúc trang trọng này thường được dùng trong các bản tin với các động từ như know, tell, understand, report, expect, say và think. Nó khiến cho thông tin bớt...

English Conversation 4 - Lesson 2

21:02 05/12/2011

Bạn có thể dùng THE với tính từ chỉ quốc tịch kết thúc bằng –sh, -ch, -ss hay -ese. Không thêm S vào những từ này, hay sử dụng chúng mà không có THE.

English Conversation 4 – Lesson 1

20:47 05/12/2011

Với Howlong….? Và for/since bạn có thể dùng hiện tại hoàn thành đơn hay tiếp diễn. Tuy nhiên, chúng ta thường dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn cho những...

English Conversation 3 - Lesson 7

20:36 05/12/2011

- Ta sử dụng câu điều kiện loại 3 để nói về một tình huống giả thuyết/tưởng tượng trong quá khứ (đã không xảy ra) và hậu quả của nó. Hãy so sánh:

English Conversation 3 - Lesson 5

23:07 04/12/2011

- MUCH/MANY thường dùng trong câu khẳng định và nghi vấn, nhưng A LOT OF cũng có thể dùng ở đây.

English Conversation 3 - Lesson 4

22:58 04/12/2011

Câu điều khiện loại 1: if (or unless) + hiện tại đơn – will/won’t + infinitive

English Conversation 3 - Lesson 3

22:57 04/12/2011

Must thì thường dùng cho những bổn phận nhất định (vd, trong một dịp nào đó) hoặc bổn phận cá nhân.

English Conversation 3 - Lesson 1

22:42 04/12/2011

Dùng quá khứ hoàn thành khi bạn đang nói về quá khứ và bạn muốn nói về một hành động quá khứ xảy ra trước đó

English conversation 2 - Lesson 9

22:35 04/12/2011

- Ta dùng quá khứ hoàn thành để nói về một sự kiện đã xảy ra trước một sự kiện khác trong quá khứ.

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ