Đang thực hiện
NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI

08:23 18/02/2020(Quỳ chắp tay. Có chuông mõ cũng được, không có cũng chẳng sao).

1. NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương.
Phảng phất khắp mười phương.
Cúng dàng ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tính làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác (1 lạy)
 

2. TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.(xá)O
 

3. QUÁN TƯỞNG
Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.(O)
 

4. ĐẢNH LỄ
1- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lễ) (O)

2- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ) (O)

3- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ) (O)

Nam Mô Quá khứ vô lượng kiếp Chính Pháp Minh Thế Tôn. (1 lạy) O
Nam Mô Thập phương nhất thiết chư Phật Thế Tôn. (1 lạy) O
Nam Mô Hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhất thiết chư Phật Thế Tôn. (1 lạy) O
Nam Mô Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ra ni thần diệu chương cú. (1 lạy) O
Nam Mô Quán Âm sở thuyết chư đà ra ni cập thập phương tam thế nhất thiết tôn Pháp. (1 lạy) O
Nam Mô Thiên thủ thiên nhãn, đại từ đại bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lạy) O

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Nhân duyên hiện nay đã xuất hiện dịch bệnh virus Corona có khả năng lan tràn rất cao, mà hiện nay thế giới chưa có thuốc để chữa trị (hoặc lý do khác phù hợp hoàn cảnh)

Đệ tử chúng con tên là: .... Địa Chỉ: ....

Xin phát tâm trì chú Đại Bi - Niệm Phật .

Nguyện cho Phật Pháp được Trường Tồn, chúng sinh được an lạc.

Nguyện hồi hướng cho công cuộc phòng, chống dịch virus Corona. Cho các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch virus Corona tại Việt Nam cũng như trên thế giới. (Hoặc có thể thay thế bằng việc khác phù hợp hoàn cảnh)

Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân đang điều trị có thêm năng lượng trợ duyên tích cực cho việc điều trị bệnh.

Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành và hồi hướng nguyện cầu cho nạn nghiệp bệnh virus Corona sớm được tiêu trừ.(O)

(ĐẠI CHÚNG AN TỌA - TRÌ TỤNG)
 

5. TÁN LƯ HƯƠNG
Lư hương vừa bén chiên đàn,
Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma Ha Tát. (3lần) O

- Lúc bấy giờ Đức Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Đức Phật rằng :

Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, con thề không thành chính giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sinh về các cõi Phật, con thề không thành chính giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng Tam muội biện tài, con thề không thành chính giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Chỉ trừ những kẻ bất thiện và không chí thành.

Khi đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sinh khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng:

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 LẦN)
THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI:

1.Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
2.Nam mô a lị da.
3.Bà lô kiết đế thước bát ra da.
4.Bồ đề tát đỏa bà da.
5.Ma ha tát đỏa bà da.
6.Ma ha ca lô ni ca da.
7.Án.
8.Tất bàn ra phạt duệ.
9.Số đát na đát tỏa.
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị gia.
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
12.Nam mô na ra cẩn trì.
13.Hê rị ma ha bàn đá sa mế.
14.Tát bà a tha đậu du bằng.
15.A thệ dựng.
16.Tát bà tát đa, na ma bà già.
17.Ma phạt đạt đậu
18.Đát điệt tha.
19.Án a bà lô hê.
20.Lô ca đế.
21.Ca ra đế.
22.Di hê rị.
23.Ma ha bồ đề tát đỏa.
24.Tát bà tát bà.
25.Ma ra ma ra.
26.Ma hê ma hê, rị đà dựng.
27.Cu lô cu lô, kiết mông.
28.Độ lô độ lô, phạt xà da đế.
29.Ma ha phạt xà da đế.
30.Đà la đà la.
31.Địa rị ni.
32.Thất Phật ra da.
33.Dá ra dá ra.
34.Mạ mạ phạt ma ra.
35.Mục đế lệ.
36.Y hê y hê.
37.Thất na thất na.
38.A ra sâm Phật ra xá lợi.
39.Phạt sa phạt sâm.
40.Phật ra xá da.
41.Hô lô hô lô Ma ra.
42.Hô lô hô lô hê rị.
43.Ta ra Ta ra.
44.Tất rị tất rị.
45.Tô rô tô rô.
46.Bồ đề dạ, bồ đề dạ.
47.Bồ đà dạ, bồ đà dạ.
48.Di đế rị dạ.
49.Na ra cẩn trì.
50.Địa rị sắt ni na.
51.Ba dạ ma na.
52.Ta bà ha.
53.Tất đà dạ.
54.Ta bà ha.
55.Ma ha tất đà dạ.
56.Ta bà ha.
57.Tất đà du nghệ.
58.Thất bàn ra dạ.
59.Ta bà ha.
60.Na ra cẩn trì.
61.Ta bà ha.
62.Ma ra na ra.
63.Ta bà ha.
64.Tất ra tăng a mục khê da.
65.Ta bà ha.
66.Ta bà ma ha, a tất đà dạ.
67.Ta bà ha.
68.Giả kiết ra a tất đà dạ.
69.Ta bà ha.
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ.
71.Ta bà ha.
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.
73.Ta bà ha.
74.Ma ba rị thắng kiết ra dạ.
75.Ta bà ha.
76.Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
77.Nam mô a lị da.
78.Bà lô kiết đế.
79.Thước bàn ra dạ.
80.Ta bà ha.
81.Án, tất điện đô.
82.Mạn đà ra.
83.Bạt đà dạ.
84.Ta bà ha. (3 lần)(OOO)

———————————————————————
LƯU Ý: CHÚ ĐẠI BI ĐẠI CHÚNG CỐ GẮNG TRÌ CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT. TỐI THIỂU LÀ 5 LƯỢT CHÚ ĐẠI BI/ 1 NGÀY NHÉ... NGÀY NÀO CŨNG VẬY. BẠN CÓ THỂ TRÌ VÀO BẤT CỨ THỜI NÀO BẠN RẢNH ĐỀU ĐƯỢC ...
———————————————————————

6. MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách.

Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt; cho nên trong chân không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh; cho cả cái già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không chỗ chứng đắc.

Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại,vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết Bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng được Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thực không hư.
Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú rằng:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề, tát bà ha. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.” (3 lần) (OOO)

7. VÃNG SINH QUYẾT ĐỊNH CHÂN NGÔN
Nam mô A di đa bà dạ,
Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha,
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa, tỳ ca lan đế,
A di rị đa tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) O

8. KỆ NIỆM PHẬT
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở Phương Tây thế giới an lành
Con xin phát nguyện vãng sinh
Cúi xin Đức từ bi tiếp độ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. ( 3 lần) O
Nam mô A Di Đà Phật (Tuỳ niệm) O
Nam mô ĐẠI BI Quán Thế Âm Bồ Tát. (Tuỳ niệm ) O
Nam mô ĐẠI LỰC Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) O
Nam mô ĐẠI NGUYỆN Địa Tạng Vương Bồ Tát. ( 3 lần) O
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) O

9. SÁM PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng đẳng, tuỳ thuận tu tập Phổ Hiền Bồ-Tát, thập chủng đại nguyện:
Nhất giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dàng
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tuỳ hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tuỳ Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sinh
Thập giả phổ giai hồi hướng. (O)

10. HỒI HƯỚNG
Trì Chú - Niệm Phật, Công đức thù thắng hạnh,
Bao nhiêu phúc đức sẵn dành chúng sinh
Nguyện cho tất cả hàm linh
Sớm về cõi tịnh nghe kinh diệu huyền
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Cầu chân trí tuệ phá xiềng vô minh
Nguyện trừ tội chướng điêu linh
Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm
Nguyện sinh cõi tịnh siêu phàm
Hoa sen chín phẩm sẽ làm mẹ cha
Hoa nở thấy Phật hiện ra
Vô sinh chứng ngộ bạn ta Thánh Hiền
Nguyện đem công đức hiện tiền
Hướng về khắp cả các miền gần xa
Con và cha mẹ ông bà
Chúng sinh giác ngộ chan hòa Pháp thân. (O)

11. PHỤC NGUYỆN

Cúi lạy mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng. Thiên Long Bát Bộ, Gia Lam Hộ Pháp, thùy từ chứng minh gia hộ cho đệ tử con tên là:… (Cầu gì tự nói ra).

Nguyện cầu cho con cùng chúng sinh được : Nghiệp Tiêu - Trí Rạng - Chướng Cạn - Phúc Dày. Bệnh căn thuyên giảm, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu như ý, tăng tiến bồ đề, lâm chung chính niệm, khi con hết nhân duyên cõi Sa Bà liền được vãng sinh Cực Lạc Quốc.(O)

12. TAM TỰ QUY Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (O)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (O)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (O)Theo Chùa Tân Hải
 

Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ