Đang thực hiện
LỢI ÍCH KHI ĐỌC KINH KIM CANG

11:44 01/06/2019


TRÍCH KINH KIM CANG

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng nói cho ông trưởng lão Tu Bồ Đề!
 

PHƯỚC ĐỨC VÔ VI THÙ THẮNG

-“Tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có bao nhiêu cát, số sông Hằng lại nhiều như số cát đó. Ý ông nghĩ thế nào? Số cát trong những sông Hằng đó có nhiều không?”
Tu Bồ Đề bạch rằng:
-“Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Số sông Hằng đã nhiều rồi, huống nữa là số cát trong sông Hằng.”
-“Tu Bồ Đề, nay ta bảo ông: nếu có thiện nam hay tín nữ nào đem bảy thứ báu đầy cả sông Hằng để làm việc bố thí, người đó được phước có nhiều không?”
Tu Bồ Đề bạch Phật rằng:
-“Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều”.
Phật bảo Tu Bồ Đề:
-“Nếu có thiện nam tín nữ nào thọ trì kinh này nhẫn đến một bài kệ 4 câu vv... , và giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức này hơn phước đức trước kia”.
 

TÔN TRỌNG CHÁNH GIÁO

”Nầy Tu Bồ Đề, lại nữa, tùy chỗ giảng nói kinh này, dẫn đến một bài kệ bốn câu vv... , nơi chỗ đó, tất có Trời, Người, A Tu La, nên cúng dường như la tháp miếu thờ Phật. Huống nữa, có người thọ trì đọc tụng trọn cả kinh này. Nầy Tu Bồ Đề, phải biết người ấy trọn nên trọn nên pháp tối thượng hi hữu bực nhứt. Chỗ nào có kinh này, chỗ đó có Phật hoặc đệ tử của chư Phật đáng được tôn kính.”
 

THỌ TRÌ ĐÚNG NHƯ PHÁP

Bấy giờ, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng:
-“Bạch Đức Thế Tôn, tên kinh này gọi là gì? Chúng con phải tụng trì như thế nào?”
Phật bảo Tu Bồ Đề rằng:
-“Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, ông nên theo danh tự nầy mà phụng trì.

-“Tu Bồ Đề, như có thiện nam hay tín nữ nào đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí. Nếu có người theo kinh này thọ trì cho đến bài kệ bốn câu vv... , giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức của người này nhiều hơn người trên.”
 

CÔNG ĐỨC TRÌ KINH

“Nầy Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tín nữ nào, buổi sáng, đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, buổi trưa, lại đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, buổi chiều, cũng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng để bố thí, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí như thế, lại có người nghe kinh này, sanh lòng tin, không trái, thời phước của người này hơn phước của người trước kia, huống chi là biên chép, thọ trì, đọc tụng, nói cho người khác nghe. 

Nầy Tu Bồ Đề, tóm lại, thời kinh này có vô biên công đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được. Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng mà nói.
Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giảng nói rộng ra cho người khác nghe, thời Như Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, sẽ được trọn nên công đức không thể cân lường, và không thể nghĩ bàn được. Những người như thế sẽ gánh vác Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của Như Lai. Vì sao? Nầy Tu Bồ Đề, vì người nào ham ưa pháp tiểu thừa chấp trước ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thời người ấy không thể nghe nhận, đọc tụng và giảng nói kinh này cho người khác nghe được.

Nầy Tu Bồ Đề, nếu những nơi nào có kinh này, tất cả Trời, Người, A Tu La vv..., đều nên cúng dường. Chỗ đó, chính là tháp thờ Đức Phật, nên cung kính lễ lạy, đi nhiểu chung quanh, rải các món hương hoa trên đó để cúng dường”.
 

TRỪ HẾT NGHIỆP CHƯỚNG

“Lại nữa, nầy Tu Bồ Đề, như thiện nam tín nữ nào đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê, vì tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, đáng lẽ người đó sẽ phải đọa vào ác đạo, nhưng trong đời nay, bị người khinh chê, nên không những tội nghiệp đã gây ra trong đời trước được tiêu diệt, người ấy còn được Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nầy Tu Bồ Đề, Ta nhớ lại thuở trước, Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, vô lượng vô số kiếp về quá khứ, Ta được hầu hạ cúng dường tám trăm bốn nghìn muôn ức na do tha các Đức Phật, không luống bỏ qua. 

Về đời sau, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, nếu đem so sánh với công-đức cúng-dường các Đức Phật của Ta trong thuở trước, thời công-đức của Ta sánh không bằng một phần trăm, một phần nghìn, muôn, ức, cho đến tính đếm thí-dụ đều chẳng bằng được. Nầy Tu Bồ Đề, về đời sau, nếu có thiện nam hay tín nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của người ấy được, nếu Ta nói hết cả ra, có kẻ nghe, trong lòng sẽ cuồng hoặc nghi ngờ không tin.
Nầy Tu Bồ Đề, vì nghĩa lý của kinh nầy không thể nghĩ bàn, nên quả báo cũng không thể nghĩ bàn.”
 

PHƯỚC ĐỨC TRÍ HUỆ KHÔNG CHI SÁNH BẰNG

"Nầy Tu Bồ Đề, nếu có người góp bảy thứ báu lại nhiều như số núi Tu Di trong cõi Tam Thiên Đại Thiên để bố thí, công đức của người này sánh với công đức của người trì tụng hay giảng nói một bài kệ bốn câu trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nầy cho người khác nghe, thì công đức của người sau lớn gấp trăm ngàn lần công đức của người trước".
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
 

Người là bến bờ giải thoát, cứu vớt chúng sinh ra khỏi trầm luân, khổ đau, tăm tối! Con xin đem hết lòng thành kính xin quy y Người!

Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ