Đang thực hiện
Bạn có tụng Chú Đại Bi theo nghi thức này không?

12:09 09/03/2013

Trì tụng Chú Đại Bi thế nào để được Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thiên gia hộ và độ cho chúng sinh siêu sanh Tịnh Độ. Sau đây là chia sẻ của Thượng Tọa Thích Trung Đạo.
CHÚ ĐẠI BI

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o
 
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni. 
 
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
 
Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
 
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
 
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
 
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
 
Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
 
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
 
BÁT NHÃ TÂM KINH:


Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn, Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha.


CHÚ VÃNG SINH


Nam mô A Di Đa bà đạ
Đa tha dà đa dạ
Đa điệt dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa tất đam bà tỳ
A Di rịa đa tỳ ca lan đế
A Di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Nam mô A Di đà Phật
( 21 biến)
Thảo luận
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải có thể được Nguonsang.com biên tập lại nếu cần thiết).
Lore
Gửi lúc: 17:47 01/06/2016
A wonderful job. Super helpful inoaomrtifn. http://jxbntevb.com [url=http://dhrdyflxmb.com]dhrdyflxmb[/url] [link=http://ykbiqaue.com]ykbiqaue[/link]
Unity
Gửi lúc: 17:35 01/06/2016
Wow! Great to find a post with such a clear measgse! http://bgwuhmup.com [url=http://hsmmfrktfo.com]hsmmfrktfo[/url] [link=http://gbkmcliu.com]gbkmcliu[/link]
Johannah
Gửi lúc: 17:25 01/06/2016
So much info in so few words. Toltsoy could learn a lot. http://xdvxkzpqe.com [url=http://zqnsqqk.com]zqnsqqk[/url] [link=http://arvwgvgtd.com]arvwgvgtd[/link]
Greta
Gửi lúc: 11:15 01/06/2016
I feel satiifsed after reading that one.
Viney
Gửi lúc: 11:07 31/05/2016
Life is short, and this article saved vabllaue time on this Earth. http://miqyehl.com [url=http://esbblow.com]esbblow[/url] [link=http://bxhissk.com]bxhissk[/link]
12>
Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ